Użytkujemy przestrzeń

Zasady użytkowania placu zabaw

Plac zabaw służy dzieciom w wieku od 3 do 7 lat. Dzieci mają przebywać pod opieką osób dorosłych.

Racjonalne jest korzystanie z placu zabaw w godzinach 9-19, lub do zmroku. Wszelkie urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem-wykonywać ćwiczenia odpowiednie dla danego urządzenia.

Palenie papierosów jest dopuszczone w odpowiednim miejscu oddalonym od placu zabaw.

Zieleń wymaga ochrony i dbałości przez wszystkich użytkowników.

Właściciel placu zabaw nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku nie stosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji oraz ogólnych, powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Niedopuszczalne jest:

Przebywania osób będących pod wpływem alkoholu, środków odurzających,

Korzystania z placu zabaw przez dzieci w wieku innym niż 3-7lat,

Korzystanie przez dzieci niepełnosprawne z urządzeń, których użycie wyklucza ich schorzenie bądź upośledzenie,

Niszczenie urządzeń zabawowych oraz korzystanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Może to bowiem powodować zagrożenia wypadkowe dla aktualnych bądź przyszłych użytkowników placu zabaw,

Zaśmiecanie terenu,

Wprowadzanie zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla korzystających z placu zabaw bądź zanieczyszczających teren placu zabaw,

Jazda na rowerach/innych pojazdach w pobliżu urządzeń zabawowych bądź pozostawianie ich w pobliżu urządzeń stwarzając zagrożenie dla innych użytkowników,

Wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów,

Rozpalanie ognia poza miejscem do tego przeznaczonym,

Postępowanie zagrażające innym użytkownikom (np. korzystanie jednoczesne wielu użytkowników z tego samego urządzenia przeznaczonego do korzystania przez pojedyncze osoby, bądź we właściwej kolejności),

Pozostawianie na urządzeniach resztek jedzenia, opakowań, które mogą stanowić zagrożenie wypadkowe dla innych uczestników,

Korzystanie z placu zabaw podczas burzy, prac remontowych, przy oblodzeniu sprzętów i urządzeń, przy stwierdzeniu uszkodzenia jakiegoś urządzenia,

A to wszystko spisano ku wspólnej radości korzystania z placu zabaw i dostępnych na nim urządzeń.